Πολιτική Επιστροφών

Ακύρωση παραγγελίας
Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα σε 06 ώρες αφότου την πραγματοποιήσατε.
Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, στείλτε email από τη σελίδα επικοινωνίας (info@vasohairandbeauty.gr) ή καλέστε στα: 2310 681 514 / 6937325426, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-20:00.

Επιστροφή παραγγελίας-Υπαναχώρηση
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ή να αλλάξετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε.
Για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής – αλλαγής – υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποστείλετε το προϊόν σε άρτια κατάσταση, στην οποία το παραλάβατε, και να είναι πλήρες, χωρίς φθορές και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος, εντός της συσκευασίας που τα παραλάβατε. Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, κ.ο.κ).
Τα προϊόντα επιστρέφονται από εσάς αποκλειστικά με την μεταφορική courier ACS.
Δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία όπως πλύσιμο, μεταποίηση, λεκέδες και φθορά. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και χρήσης του προϊόντος με οποιοδήποτε τρόπο, η αξία του αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα να αρνηθεί την διαδικασία της αλλαγής ή της επιστροφής χρημάτων.

Μεταφορικά Έξοδα
Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της vasohairandbeauty.gr επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό το οποίο πλήρωσε ο πελάτης.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του vasohairandbeauty.gr, τα έξοδα επιστροφής αφαιρούνται από το επιστρεφόμενο ποσό και ανέρχονται στα 2,50 €.
Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντων, χωρίς υπαιτιότητα του vasohairandbeauty.gr, ο πελάτης χρεώνεται 2,50 € μεταφορικά έξοδα για την αλλαγή.
Οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.
Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το vasohairandbeauty.gr, είτε μέσω email από τη σελίδα επικοινωνίας (info@vasohairandbeauty.gr), είτε τηλεφωνικά στα: 2310 681 514 / 6937325426, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-20:00.

Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας.
Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του Προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας: α) να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν επιλέξετε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω εκ του νόμου (άρθρο 540 ΑΚ) δικαιώματα σας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών (παραγραφή για κινητά πράγματα).
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με εμάς αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στα: +2310 681 514 / 6937325426 ή στο email: info@vasohairandbeauty.gr. Εφόσον ένα Προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του Προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς της Εταιρείας.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν υφίστανται σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα Προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.
Περιορισμός ευθύνης: Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου Προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.